سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لعیا زاهدی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
مهدی صلاحی نادری – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
گئورک قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

در شبکه های توزیع مسکونی و تجاری اکثر بارها تکفاز بوده و بنابراین اتصال آنها بین یکی از سیمهای فاز و سیم نول می باشد . اغلب تعداد انشعابها، در روی هر یک از فازها مساوی نیست و در صورت تساوی نیز مصرف آنها، به علت مصارف متفاوت مصرف کننده های تک فاز متفاوت است . بنابراین، معمولا جریانی از سیم نول می گذرد و به همین دلیل شبکه توزیع عموما شبکه نامتعادلی است . عدم تعادل این سیستم تبعات مختلفی از قبیل افزایش تلفات، گرم شدن تجهیزات سه فاز، افت ولتاژ در اثر نامتعادلی، جریان دار شدن سیم نول و کاهش کیفیت برق را به دنبال دارد . خصوصا از
دیدگاه معیارهای کیفیت توان این مساله خود را بصورت نسبت اندازه توالی صفر به توالی مثبت خارج از حد استاندارد نشان می دهد . در این مقاله روشی بیان شده است کهبا استفاده از آن، اثرات سوء عدم تعادل کاهش می یابد . در این روش تعدادی از بارهای روی فیدر به عنوان بار کنترلی تعیین شده و به نحوی بر روی فازها با کلیدزنی جابجا می شوند که شاخص عدم تعادل ولتاژ در محدوده مجاز استاندارد شبکه های توزیع قرار گیرد . نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که روش کنترلی بیان شده اثرات سوء منتجه از عدم تعادل را کاهش می دهد