سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سعیدمنش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
مجتبی حاجی محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
علی موقررحیم آبادی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شبکههای حسگر بیسیم دارای تعداد زیادی گره حسگر با انرژی محدود میباشند که در یک منطقه محدود جغرافیایی پراکنده شدهاند. یکی از مسایل مهم در این شبکهها افزایش طول عمر شبکه
است. در این مقاله یک پروتکل ارتباطی مبتنی بر خوشهبندی برای شبکههای حسگر بی سیم ارائه شده است. پروتکل ارائه شده با لحاظ کردن پارامترهای فاصله و انرژی باقی مانده هر گره در فرآیند انتخاب سرخوشه،(CH) توانسته است اولاً انرژی مصرفی در شبکه را کاهشدهد و ثانیاً مصرف آنرا به توزیع یکنواخت نزدیکتر کند که در نتیجه طول عمر شبکه نیز افزایش یافته است. در این پروتکل گرههای حسگری که انرژی بیشتر و فاصله کمتری از ایستگاه مرکزی (BS) دارند با احتمال بیشتری سرخوشه میشوند. نتایج شبیهسازی به کمکMATLABنشان میدهد که پروتکل پیشنهادی توانسته است طولعمر شبکه را بیش از ۹۴ % برای مرگ اولین گره(FND) و بیش از ۶ %برای زنده بودن نیمی از گره ها(HNA) در مقایسه با پروتکلهای پیشین بهبود دهد.