سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا کیوان پور – دانشگاه تربیت مدرس ، شرکت فناوری اطلاعات صفرویک
علی مهرپور –

چکیده:

هدف از به کارگیری بانکاطلاعاتی، ذخیره دادهها و اطلاعات یا دانش مرتبط با موضوعی خاص است. از طرفی اطراف ما آمیخته از اطلاعاتی است که به نوعی دچار نقصان و ابهام ذاتی هستند. دکتر لطفیزاده دانشمند ایرانی در دهه ۱۹۶۰ میلادی با عنوان کردن تئوری مجموعه های فازیوجود انبوه عظیمی از دادههای نادقیق و مبهم در حیطه جهان را گوشزد کرد و با تئوری خود دادههای نادقیق را به نحوی نمایش داد. کاربرد فزاینده ایکه این تئوری میتواند داشته باشد نمایش دادهها و اطلاعات نادقیق و فازی در بانکاطلاعاتی است، دادههایی که از اهمیت خاصی برخوردارند ولی بهنحوی نادقیق و مبهم هستند و ما قادر به ذخیره آنها در بانکهای اطلاعاتی کلاسیک موجود نیستیم. در این مقاله، روشی برای نمایش اینگونه اطلاعات فازی در بانکهای اطلاعاتی رابطهای بیان شده است. در این روش انواع اطلاعات فازی را در قالب صفات فازی ذخیره می کنیم. به منظور ذخیره و سپس استفاده از این اطلاعات فازی ساختاری فراهم شده که با استفاده از آن میتوان ارتباط بین صفات فازی، درجات فازی، روابط فازی و … را مدیریت کرد. ما این ساختار را اصطلاحاFMBنامیدهایم. همچنین به منظور استخراج اطلاعات از بانکاطلاعاتی با دقت دلخواه از زبانFSQLاستفاده شده است.