سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد عفیفی – مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهران
مجید نادری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
رحمان ابوالحسنی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

چکیده:

استفاده از کوانتیزاسیون برداری با بزرگ شدن کتاب کد و ابعاد بردارهای آن در کاربردهای عملی ، باعث تاخیر در کاربردهای بلادرنگ می شود . برای مقابله با این محدودیت معمو ً لا ساخ تارهایی مانند ساختارهای درختی TSVQ ,نردبانیLSVQ برروی کتاب کد اعمال می شوند . این ساختارها باعث می شوند از کتاب کد بصورت غیربهینه استفاده شده و کیفیت کدینگ کاهش یابد . روشهای دیگر مانند جستجوی اعوجاج جزئی ٤ و روش حذف نامساوی مثلثی ٥ با استفاده ازمعیارهای هندسی می توانند تا حدودی از بار کوانتیزاسیون برداری بکاهند . در این مقاله از خواص ذاتی بردارها و با استفاده از معیارهای هندسی برای افزایش سرعتVQ استفاده شده است . پیاده سازی این روش بر روی کتاب کد LSF سیگنال صحبت نشان داده است که در این روش از کتاب کد بصورت بهینه استفاده می شود و سرعتVQ بیش از ٩٥ % افزایش می یابد.