سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوید احمدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، گروه مهندسی کامپیوتر
نصرا… مقدم چرکری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

رشد فوق نمایی پایگاه های داده ای زیستی ، انجام جستجوی ش باهت در این پایگاهها را دشوار ساخته است. در این راستا، روشهای شاخص گذاری بر اساس فاصله جهت تسریع جستجو در این پایگا هها وفق داده شده اند . با این حال ، در هیچکدام از روش های موجود از ویژگیهای مختص رشتهها جهت بهینه سازی شاخص و افزایش کارایی در زمان جستجو استفاده نشده است. در این مقال ه، یک روش شاخص گذاری بر اساس فاصله جهت تسریع جستجو در پایگاه های دادة بسیار بزرگ زیستی ارائه شده است. در روش ارائه شده، با خوشه بندی سلسله مراتبی رشتههای زیستی، یک درخت شاخص جهت هرس دادهها در زمان جستجو ایجاد می شود. در این روش با توجه به ویژگ یهای رشتهها، درخت شاخص تا حد ممکن بهینه میشود که به کارایی بالای آن در زمان جستجو می انجامد. علاوه بر این، پیچیگدی زمانی پایین روش ارائه شده در زمان شاخص گذاری و پشتیبانی از ساختار دیس ک، از مزایای دیگری هستند که بکارگیری این روش را در پایگاه های داده ای زیستی بزرگ امکان پذیر می سازند. در آزمایشات نشان داده شده است که روش ارائه شده نسبت به روش شاخصگذاری کارای،M-Tree کارایی بالاتری دارد.