سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی اسماعیلی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
علی اکبر عالم رجبی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
ابراهیم شیرانی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در بررسی سطح مشترک به روش واف مقدار کسر حجمی تابعی از مکان و زمان است . با توجه به این که مقادیر چگالی و و لزجت در این روش به صورت تابعی از کسر حجمی بیان میشود. این خواص هم با مکان و هم با زمان تغییر می کنند. بنابراین حتی با فرض خواص ثابت برای هر یک از سیالاتحاضر در فصل مشترک، نمی توان چگالی ولزجت را ازمعادلات خارج کرد. در این مقاله نوع معادله ممنتوم مناسب و نیز مکان مناسب برای قرار دادن عبارت های چگالی و لزجت را ازمعادلات خارج کرد. در این مقاله نوع معادله ممنتوم مناسب و نیز مکان مناسب برای قرار دادن عبارت های چگالی و لزجت در مشتقات معادلات حاکم بررسی شده و روش جدیدی برای محاسبه خواص در مرکز سلول های جابه جا شده سرعت ارائه شده است. برای انجام این تحقیق از کد SURFER استفاده شده است. این کد قابلیت شبیه سازی قطره و حباب را با استفاده از روش CSS برای اعمال نیروی کشش سطحی دارد. روش جدید ارائه شده مزیت های زیادی دارد ومقدار خطاها را بسیار کامپیوتر هش میدهد. در صورت عدم اعمال ضریب پی.سی.آی.ال و استفاده از روش میا یابی خطی نتایج، خطای اختلاف فشار دو سوی سطح مشترک به شدت افزایش می یابد. روش جدید محاسبه چکالی در سلول های سرعت درکاهش خطای اختلاف فشار به مراتب از حالت اعمال ضریب PCIL بهتر عمل می کند.