سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم السادات اخوان حجازی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران
عباس محمدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران

چکیده:

به منظور کاهش زمان خـارج از مـدار بـودن ترانسـفورماتور،طراحــی روشــهای نظــارت( monitoring )بــرخط ( on -line ) اهمیت ویژه ای دارد . هدف ایـن تحقیـق ارائـه روشـی نـوین
درجهت اندازه گیـری و نظـارت بـر وضـعیت سـیم پیچیهـایترانســفورماتور از لحــاظ جابجــایی مکــانیکی محــوری بــه صـــورت بـــرخط on-line اســـت . در روش پیشـــنهادی، سیم پیچهای ترانس هدف راداری در نظر گرفته مـی شـود کـه سطح مقطع راداری مربوط به آن با حرکت سیم پیچ بـه بـالا و پایین تغییر می کند . سپس با مقایسـه حـالات سـالم و معیـوبیتوان به ایجاد تغییر در سیم پیچ پی برد . شبیه سازی در محـیط نرم افزار HpHFSS و بـا در نظـر گـرفتن یـک مـدل سـاده از ترانس انجام شده است . نتایج شبیه سازی ایده شناسایی عیـب توسط امواج الکترومغناطیسی را تأیید می کند .