سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید احمد عمادی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق.
عمادالدین فاطمی زاده – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق.

چکیده:

در این مقاله یک روش موثر استگانوگرافی، جهت درج اطلاعات محرمانه درون ضرایب تبدیل موجک تصصویر معرفی شده است. در فرایند درج اطلاعات، ابتدا ضمن اعمال تبدیل موجک به تصویر و استخراج ضرایب بالاگذر. ضرایب مزبور را در محدوده های معین تفکیک کرده و میزان ظرفیت بالقوه اطلاعات وارد شونده به هر ضریب را تعیین می کنیم. این محدوده ها کاملا مطابق با مدل حساسیت سیستم بینایی انسان انتخاب می شوند. سپس با توجه ظرفیت هر ضریب اطلاعات به ضرایب بالاگذر تبدیل موجک وارد شده، و در نهایت با اعمال عکس تبدیل موجک به ضرایب، تصویر استگانو حاصل می شود.