سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ایمان سلطانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
عیسی نصیری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
محمدرضا علیزاده پهلوانی –

چکیده:
انرژی خورشیدی به دلیل همیشگی بودن از اهم منابع انرژیهای پاک است. سلولهای خورشیدی در صورتی که تحت شرایط سایه نباشند یک نقطهی ماکزیمم توان و وقتی در شرایط سایه قرار میگیرند مشخصه جریان- توان آرایهخورشیدی ماکزیممهای متعددی دارد. برای بهبود بازدهی سیستم، یک الگوریتم ردیابی نقطهی توان ماکزیمم باید تنظیم شود تا بتوان ماکزیمم توان را از آرایهی فتوولتاییک به دستآورد. نکته حائز اهمیت و قابل تامل در هریک از الگوریتمها همگرایی به نقطه ماکزیمم کلی و سرعت رسیدن به این همگرایی است، چون در اکثر موارد همگرایی محلی است و یا به کندی صورت میگیرد. اما نکته مهم این است که الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذراتPSOو یکی از انواع آن تحتعنوانPSO-TVACکه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است با دقت و صحت بالایی میتواند نقطه توان ماکزیمم را تحت تابش و دمای مختلف و در شرایط سایه جزیی ردیابی کند.