سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی روستایی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
مجید علومی بایگی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
علی ساریخانی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
سیدمحمدرضا رفیعی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت

چکیده:

این مقاله به بررسی چگونگی مدیریت و برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه سراسری برق کشور می پردازد . ارائه ساختاری برای بازار رقابتی توان راکتیو بدون توجه به ساختار بازار توان اکتیو امکان پذیر نیست . در این مقاله یک مدل متناسب با شرایط بازار توان اکتیو برای برنامه ریزی توان راکتیو و ایجاد هماهنگی بین بازار توان اکتیو و راکتیو ارائه می شود . در این مدل، برنامه ریزی توان راکتیو پس از برنامه ریزی توان اکتیو و با هدف حداقل کردن مجموع هزینه های تلفات توان اکتیو، هزینه سلب فرصت واحدهای تولیدی و هزینه های انحراف از برنامه ریزی توان اکتیو صورت می پذیرد . محدودیت تولید و جذب توان راکتیو توسط منحنی خطی شده توان اکتیو و راکتیو منظور می گردد . در راستای برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه برق کشور به بررسی نحوه مدیریت توان راکتیو در شبکه برق استان خوزستان با استفاده از روش پیشنهادی پرداخته خواهد شد، تا نشان داده شود که مدل پیشنهادی تا چه اندازه قادر به بهبود پروفیل ولتاژ در سطح شبکه و کاهش تلفات توان اکتیو در کل سیستم خواهد بود . از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات جهت بهینه سازی مدل پیشنهادی استفاده شده است