سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدتقی تقوی فرد – دکترای مهندسی صنایع – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی اسدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – سازمان مجری ساختمانهای دولتی وزارت مسکن و

چکیده:

تضمین موفقیت پروژه، نیازمند ابزاری جهت پایش عملکرد است که ضمن پوشش تمامی جوانب آن، بتواند ورودی تصمیم سازیهای مدیران را بخوبی فراهم آورد . در بررسی روشهای سنجش پیشرفت و ارزیابی عملکرد پروژه ها تقریباً نمی توان متدی جامع و کامل را یافت که از دقت و صحت بالایی در ارائه اطلاعات عملکردی برخوردار باشد . از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهند که بدون برخورداری از نگاه استراتژیک در سازمان پروژه ها، احتمال موفقیت آنها در پرده ای از ابهام است .
در این مقاله سعی شده است ضمن بیان ایرادات روشهای سنتی، روشی تلفیقی با استفاده از ویرایشی تعدیل شده از ابزار BSC( رویکرد ارزیابی متوازن ) و استفاده از متد ارزش مکتسبه ) (EVM ، جهت ارزیابی جامع عملکرد پروژه ها تحت عنوان رویکرد ارزیابی متوازن پروژه ها ) (PBE ارائه گردد .