سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا صفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کامپیوتر
سیدحسن میریان حسین ابادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کامپیوتر
علی کمندی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کامپیوتر

چکیده:

ارزیابی معماری به تشخیص و اندازهگیری ویژگیهای کیفی و میزان تطابق معماری با نیازمندیهای ذینفعان کمک شایانی می کند . زبانهای توصیف معماری نیز با اتکا به تشریح رسمی خود از ساختار
معماری به خوبی میتوانند در جهت بررسی و تحلیل معماری و حل مشکلات روشهای ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند. یکی از مشکلات روشهای ارزیابی معماری چگونگی اعمال تصمیمات تیم ارزیاب به صورت کارا و یا شبیهسازی سناریوهای کیفی است. ایده معماری های جنبهگرا به خوبی میتواند درجهت حل این مسائل مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله ابتداArchC# که یک زبان توصیف معماری جدیدمیباشد در جهت توصیف معماریهای جنبهگرا ارتقاء خواهد یافت .سپس چگونگی استفاده از اینADL جدید در روش ارزیابی ATAM ومحاسن استفاده از آن بیان خواهد شد و با یک مطالعه موردی قابلیت – های ایده ارائه شده در این مقاله مورد آزمایش قرار میگیرد.