سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعلی ترابی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمود عبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تهران
مرضیه رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تهران
حسن شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله یک ساختار سلسله مراتبی و یکپارچة برنامه ریزی تولید و مواد برای محیط های ترکیبی MTS/MTO ارائه شده است . این ساختار دارای چهار سطح مختلف تصمیم گیری بوده و برای هر سطح یک مدل تصمیم گیری مناسب توسعه یافته است . سطح اول مربوط به فرآیند رد یا پذیرش سفارشات MTO و برآورد ظرفیت های موردنیاز سفارشات پذیرفته شده است . در این مرحله با توجه به اهمیت سفارشات و ظرفیت در دسترس که برای محصولات MTS و MTO مشترک می باشد، ترکیبی از سفارشات ورودی پذیرفته شده و بقیه سفارشات رد می شوند . مراحل بعدی نیز طبق منطق سیستم MRP II مربوط به برنامه ریزی محصولات MTS می باشند . بدین ترتیب در سطح دوم، از یک مدل ریاضی عدد صحیح برای حل مسئله برنامه ریزی تولید ادغامی ) (AP استفاده شده و هدف تعیین سطوح بهینه تولید، موجودی، پیمان کاری و اضافه کاری برای محصولات ادغامی در پریودهای ادغامی می باشد . در سطح سوم، برنامة ادغامی تهیه شده در سطح دوم با استفاده از یک مدل تفکیک مناسب به برنامه اصلی تولید ) (MPS در سطح مدل های محصولات قابل فروش و پریودهای غیرادغامی تبدیل می شود . نهایتاً در سطح چهارم نیز با توجه به MPS تعیین شده در سطح سوم و سایر داده ها نظیر زمان تدارک خرید اقلام، برنامه زمانی سفارشات خرید ( ماجول (MRP از طریق اجرای یک مدل ریاضی مختلط عدد صحیح تعیین می گردد . همچنین به منظور پویا نمودن این ساختار برنامه ریزی و بهنگام سازی سیستماتیک برنامه ها در سطوح مختلف، از رویکرد افق غلتان در هر یک از این سطوح استفاده شده است . ساختار پیشنهادی برای یک سازندة بزرگ وسایل الکترونیکی ( شامل انواع تلویزیون، رادیوپخش خودرو و مانیتور ) به اجرا در آمده و نتایج بدست آمده بیانگر کارایی بالای این رویکرد در برنامه ریزی یکپارچه تولید و مواد در این شرکت تولیدی می باشد .