سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن رحمانی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تح
احمد اکبری – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات

چکیده:

در دهه اخیر با گسترش استفاده از ابزارهای جنبی تلفنی جدید، مانند هدستهای بلوتوث، لزوم استفاده از سیستمهای بهبود کیفیت گفتار بیش از گذشته احساس م یشود. زیرا در هدست ها م یکروفن عموما از دهان گو ینده فاصله دارد و علاوه بر صد ای گوینده، صد ای زمینه نی ز از طری ق میکروفن در یافت م یگردد. این وس ایل م یتوانند از یک یا چند م یکروفن برای دریافت صدا استفاده نمایند و بر این اساس سیستمهای بهبود گفتار آنها را می توان به د و دسته چند میکروفنی و تک میکروفنی تقسیم کر د. روشهای چند میکروفنی با توجه به قابلیت کاهش نو یز مکا نی، اهمی ت ویژهای دارند . در بین روشهای چند م یکروفنی روش هایی که از دو میکروفن استفاده میکنند، به عنوان روش هایی که از کاهش نویز مکانی استفاده می کنند و هزین ه نسبتا پایینی دارند، مطرح هستن د. در این مقاله یک روش بهبود گفتار دو میکروفنی مبتنی بر تابع همدوسی(coherence)ارائه خواهد شد . در مقایسه با روش های دو میکروفنی موجود، روش ارائه شده در شرایطی که میکروفنها فاصله کمی دارند، قابلیتحذف نویز بالا را دارد در حالیکه از نظر نویز موسیقی نیز کیفیت قابل قبولی دارد