سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا دهقانی – گروه برق و الکترونیک –دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت ایران

چکیده:

تکنولوژی در دنیای امروزی با سرعت بالایی در حال رشد است . امروزه میلیاردها کاربر در منازل و تجـارت از کـامپیوتر استفاده می کنند . نگرش جدید کاربرد کامپیوتر در این امـاکن، استفاده از آن در کنتـرل صـنعتی و اتوماسـیون خـانگی بـرای کنترل دستگاهها بدون دخالت بشر می باشد .نمونه های تجاری زیـادی از ایـن سیستمــــها طراحـی و نمونه های جدید آن نیز به بـازار خواهنـد آمـد . در بـین ایـن سیستمها، نمونه های با قابلیت اعتماد بالا گران قیـمت بوده و نمونه های ارزانتـر ضــمن نداشــتن قابلیــت اطمینـان بـالا، می بایست بصورت دستی کنترل شوند . برای فایق آمدن بر این مشکلات بـه سیسـتمی بـا قابلیـت اطمینـان بـالا، ارزان و در دسترس برای همگان نیاز است . در این مقاله سیستمی ارائه شده است که این نیازمنـدیها را برآورده می کند . این تواناییها با اسـتفاده مناسـب از قابلیتهـای سخت افزار و نرم افزار حاصل شـده اسـت . ایـن سیسـتم بـا استفاده از خطوط انتقال فشار ضعیف بعنوان محیط مخابراتی، کمک شایانی به اقتصادی شدن آن نموده است . کاربر در ایـنسیــستم به کمـک کامپیـوتر، امکان برنامه ریزی برای کنتـرل مناسب دستگاهها را خواهد داشت . که این امر سبـب ارتبــ اط پذیری بیشـتر کاربر با سیســتم می شود