سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مرشدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد نرمافزار آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشگاه ص
احمد عبدالله زاده بارفروش – عضو هیت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دان

چکیده:

امروزه بدلیل پویایی و عدم امکان ذخیرهسازی دادهها، طبقه- بندی جریان دادهها مورد توجه بسیار قرار گرفته است . از مهمترین مباحث موجود در این زمینه، بحث مدیریت تغییر مفهومهای موجود در جریان دادهها میباشد. اکثر روشهای ارائه شده تا کنون سعی می کنند پس از وقوع تغییر مفهوم، مدل داده خود را با مفهوم جدید در کمترین زمان ممکن وفق دهند. از آنجائیکه در دنیای واقعی بسیاری از رخدادها تکرار میگردند، بنظر می رسد که بتوان با یک رفتار هوشمند، تغییرمفهومهای احتمالی را پیشبینی کرد. البته بدلیل غیرقطعی بودن دنیای واقعی لازم است که قابلیت عکس العمل واکنشی نیز در نظر گرفته شود. لذا روشی که بتواند بطور هوشمندانه تناسب خوبی بین رفتارهای واکنشی و پیشفعال (پیشگویانه) برقرار نماید، قادر خواهد بود قابلیت انطباق خوبی با محیط داشته باشد. با توجه به خصوصیات عاملها همچون واکنشی، پیشفعالی، یادگیری، بطور قطع مساله طبقه بندی جریان دادهها بستر مناسبی برای استفاده از قابلیتهای عامل میباشد . در این مقاله ر وشی برای طبقهبندی جریان دادهها به کمک عامل ارائه گردیده است که در آن از خصوصیات مذکور استفاده شده است . این روش بر روی مجموعه دادههای استاندارد تست گردیده و نتایج حاصل ازآزمایشات نشاندهنده برتری استفاده از یک رفتار هوشمند نسبت به یک رفتار واکنشی محض میباشد.