سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سهیلا ابراهیمی – دانشجوی دکتری رشته خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی همایی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مهندسی ارزش روش ی سیستم مدار و مبتنی بر خلاقیت و کار گروهی است که با تجزیه و تحلیل کارکردهای محصول،پروژه یا خدمات ، تلاش دارد بهترین کارکرد را با صرف کمترین هزینه و بدون مصالحه در خصوص کارا یی، ایمنی ، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهدار ی و تعمیرات، کیفیت و سایر مشخصه های مطلوب محصول بدست آورد . جهت نیل به نتایج مطلوب ، چهارچوب کلی متدولوژی که شامل سه مرحله اصلی مطالعات پیش کارگاهی ، کارگاه ی و پس کارگاهی است ، باید رعایت گردد . به نظر می رسد که این چهارچوب، ساختاری کاملا صلب و غیرقابل انعطاف می باشد.لیکن تجربه نشان داده که با دسته بندی کردن پروژه های مختلف و طرح ریزی الگوهایی خاص برای این دسته ها، می توان روند پیاده سازی مهندسی ارزش را تسریع و بهبود شاخص ارزش را ت سهیل نمود . در این مقاله، براساس دسته بندی ارائه شده توسط انجمن مهندسی ارزش آمریکا SAVE) و ب ا استفاده از تجربیات موجود دررابطه با نحوه بکارگیری مهندسی ارزش در پروژه های مدیریت منابع آب و خاک داخل و خارج کشور، مد لی برای پیاده سازی این متدولوژی در منابع آب و خاک ارائه می شود. در مدل ارائه شده، نحوه پیاده سازی مراحل اصلی مطالعات مهندسی ارزش و دستور کار هر یک از فازهای مربوط به این بخش از مطالعات با تاکید بر پروژه های مدیریت منابع آب و خاک تشریح می شود. سپس روش توسعه ایده ها و بکارگیری الگوی نوین نمودارFAST در مهندسی ارزش ارائه می گردد. در نهایت، نتایج و پیشنهاداتی برای بکارگیری متدولوژی مهندسی ارزش در پروژه های مدیریت منابع آب و خاک و توصیه هایی برای استفاده کاراتر از این مدل ارائه می شود. لازم به ذکر است با توجه به محدودیت تعداد صفحات جهت ارایه مقاله روند دستیابی به مدل بر اساس الگوریتم های نوآوری ارایه نشده است.