سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی دنیوی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه ارومیه
مهدی اسکندرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
عادل رحیم پور – کارشناس ارشد مهندسی ساخت و تولید

چکیده:

با توجه به رابطه زیبل، هفت عامل شعاع لبه سنبه و ماتریس، نوع روغن و محل اعمال آن، سرعت کشش، فشارRam بالا و نیروی ورقگیر به عنوان عوامل دخیل در مقدار نیروی کشش شناخته می شوند. برای شناسایی عوامل موثر در بار سنبه، از یک طرح عاملی کسری به عنوان آزمایش جداساز استفاده شده و با انجام آزمایش و تجزیه و تحلیل آن، سه عامل شعاع پروفیل سنبه و ماتریس و TRP به عنوان عوامل موثر در متغیر پاسخ (بار سنبه) شناخته می شوند. برای عوامل موثر درمتغیر پاسخ، از یک طرح عاملی کامل با ٣ عامل و هر کدام با ٢ سطح و ٢ بار تکرار استفاده شده، که با تجزیه و تحلیل واریانس و با تعیین اثرات معنی دار، بهترین مدل برای بیان رابطه بین متغیر پاسخ و عوامل ورودی تعیین شده است. پس از برازش مدل، نقاط بهینه برای عوامل ورودی و متغیر پاسخ شناسایی شده اند.