سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا پهلوانی جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیرا
بابک طالبان پور – دانشجوی دکترا بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
رامین ابراهیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در تولید لوله های جدار نازک با ضخامت جداره در محدوده ۱۰۰ تا ۴۰۰ میکرومتر، میزان کاهش سطح مقطع و در نتیجه کرنش اعمالی به قطعه کار بسیار زیاد است. اعمال کرنش های زیاد با قالب های معمول اکستروژن، موجب افزایش کار زائد، سیلان ناهمگن ماده و افت کیفیت محصول میشود. در این تحقیق با ارائه یک مدل تحلیلی جدید برای پروفیل قالب، تغییر فرم به صورت کرنش های جزئی ثابت در طول ناحیه تغییر فرم به قطعه کار اعمال میشود. توزیع یکنواخت کرنش از طریق ایجاد سیلان همگن فلز در حین تغییر فرم باعث یکنواختی ریزساختار محصول میشود. شبیه سازی فرایند برای پروفیل ارائه شده با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود، ABAQUS ، قابلیت پروفیل قالب طراحی شده را در اعمال کرنش تدریجی و یکنواخت تایید میکند. بمنظور بررسی درستی نتایج شبیه سازی، توزیع کرنش حاصل از شبیه سازی با توزیع سختی مقطع در حال اکستروژن مقایسه شده است. بررسی های ریز ساختاری نیز تایید دیگری بر سیلان همگن و بهینه فلز درون این قالب میباشد.