سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین قیصری – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ش
محمد لغوی – دانشیار، بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ا
زینب رضوانی – دانشجو، بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ای

چکیده:

مدلهای دو بعدی تحلیلی به منظور پیش بینی تنش و تراکم در ناحیه برهم کنش خاک-تایر در خودروهای خارج از جاده ای مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش مدلی بر اساس حل تحلیلی معادلات حاکم بر توزیع تنش در ناحیه تماسی بین خاک-تایر بر اساس پارامترهای مؤثر همچون خصوصیات خاک و تایر ارائه شده است. ساختار مدل شامل سه بخش اصلی تنش برشی و عمودی، توزیع تنش و تغییر شکل در خاک می باشد که به پیش بینی توزیع تنش در ناحیه برهم کنش خاک-تایر، میزان تغییرات چگالی حجمی و جابجایی عمودی درخاک می پردازد.