سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا نیک منش – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

پدیده بالاروی موج و به دنبال آن پیشروی و بالا آمدن سطح آب روی ساحل یکی از مهمترین پدیده های ساحلی می باشد که نقش همی در تعیین محل تاسیسات ساحلی ، فرسایش ساحل، عقب نشینی ساحل با پیشروی دریا به طرف خشکی و غیره ایفا می کند. روابط تجربی بسیاری برای برآورد بیشترین بالاروی موج روی ساحل ارائه شده است که هر کدام از این روابط در یک منطقه ساحلی با مشخصات خاص خود قابل استفاده بوده و نمی توان به طور یکسان در تمام مناطق ساحلی دنیا از آنها استفاده نموئ. از طرف دیگر تاثیر پارمترهای مورد استفاده ر روابط تجربی مذکور می تواند در نقاط مختلف ساحلی دنیا متفاوت باشد . در این مقاله با ارائه یک مدل تحلیلی -عددی وبا حل معادله پیوستگی و با ملاحظه پارامترهای موثر موججریان نحوه تغییرات سطح آب را به دست می آوریم که این تغییرات در واقع همان پدیده بلند شدن و پایین آمدن موج wave set-up and set-down می باشد و بیشترین بلند شدن سطح آب با بالاروی موج نیز در خط ساحلی رخ خواهد داد. در واقع با حل معادله پیوستگی تاثیر پارامترهای موثر و مهم در فرایند بلند شدن و پایین آمدن موج در نظر گرفته می شود و نتیجه حاصل نسبت به روابط تجربی موجود به واقعیت نزدیکتر خواهد بود.