سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
یاسمن خدادادگان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
معید حق نویس – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه حل مسائل چند معیاره در زما نبندی ماشین ها مورد توجه محققان قرار گرفته است . با توجه به مسائلی که اخیـراً در زمینـه زمانبنـدی ماشین ها در محیطهای تول ید به موقع ۱ مطرح شده است، در نظر گرفتن اهدافی مانند حداقل کـردن هزینـه هـای زودکـرد و دیرکـرد بـه صـورت همزمان، حداقل کردن حداکثر زودکرد و دیرکرد و غیره این مسائل را به واقعیت نزدیک تر کرده و از طرف دیگر آنها را پیچیده تر ساخته است . در این مقاله مساله انتخاب و زمانبندی همزمان ماشینهای موازی با هدف حداقل کردن مجموع هزینه های نگهداری ماشین و هزینه های زودکـرد و دیرکرد وزنی کارها در نظر گرفته شده است . برای هر کار زمان آماده سازی وابسته به توالی، هزینه های زودکرد و دیرکرد، موعد تحویل مجـزا در نظر گرفته شده و بریدگی مجاز نمی باشد . مدل ریاضی مساله فوق ارائه شده است و از طریق نرم افزار لینگو ۶تعیین اعتبار شده اسـت . از آنجـا که مساله ماشینهای موازی یک مساله چند جمله ای سخت است، استفاده از یک رویکرد فراابتکاری برای حل مساله در ابعاد بزرگ اجتناب ناپذیر می باشد . در این مطالعه از رویکرد فراابتکاری الگوریتم ژنتیک استفاده شده است و نتایج محاسباتی به صورت کارآمد ارائه شده است .