سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر آزاد – عضو هیئت علمی و استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمید آل حیدر – کارشناس مهندسی صنایع- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

از آ نجا که اخذ هرگو نه تصمیم در جهت قبول یا رد سفارشات ارسال شده بر ای ز نجیره تامین و چگونگی برآورده کردن آنها توسط هر یک از اعضا، همواره با عدم اطمینان توام می باشد، استفاده از مدلهایی که با در نظر گرفتن مصالح کل زنجیره، به اعضا کمک کنند تا در یک محیط رقابتی تصمیمات بهینه را اتخاذ نمایند، امری ضروری به شمارمی آی د. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط با چند تابع هد ف ۳ ارائه می شود، که تصمیمات استراتژیک اعضای زنجیره تامین را در موارد پاسخگویی به سفارشات مشتری پشتیبانی خواهد کر د. مدل مذکور با ایجاد یک اتحاد استراتژیک و افزایش یکپارچگی بین اعضای زنجیره تامین، به آنه ا کمک می کند تا تصمیم گیری های ساخت یا خرید خود را با توجه به تقاضای مشتری بهبود دهند و از نوسانات موجودی و پیامدهای آن، جلوگیری می نماید.