سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین دشتی زاده – کارشناس تولید بخش مهندسی پالایش
جابر جهان بین سردرودی – هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تبریز
غلامرضا پازوکی – هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در ا ین تحق یق، یک مدل جد ید ترمود ینامیکی بر مبنا ی تئوری ترکیب درصد موضعی و تئوری دو س یال برا ی محاسبه ضریب اکت یویته حلال در محلول پل یمر ارائه شده است . بر این اساس، آنتالپی مخلوط دو جزئی پلیمر -حلال بر مبنا ی تئوری دو سیال بدست آمده و به کمک آن انرژ ی آزاد گیبس محلول محاسبه می شود.. مدل ارائه شده دارای دو پارامتر تنظیمی است که اثرات برخورد ب ین حلال و پلیمر را در نظر می گیرند. پارامترهای تنظیمی این مدل بعنوان تابعی از دما در نظر گرفته شده است که به کمک یک تابع هدف مناسب ا ین ضرا یب برای سیستمهای مختلف پلیمر -حلال بدست آمده اند . مقادیر خطا ی متوسط نشان م ی دهد مدل حاضر دارا ی دقت بس یار خوب ی برا ی بررس ی رفتار فاز ی VLEمحلولهای پلیمری دارد.