سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدتقی تقوی فرد – دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحصیلات تکمیلی – تهران
سیداسماعیل موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحصیلا
مجتبی حیدر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحصیلا
سیدمحمدحسین مجتهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحصیلا

چکیده:

از یک د یدگاه کل ی م ی توان مسائل مکان یابی را در دو دسته کل ی مکان یـ ابی تـسه یلات مطلـوب و تـسه یلات نـامطلوب بررسی نمود . در مکان یابی تسهیلات نامطلوب بر خلاف تسه یلات مطلوب، سع ی م ی شود که تا حد امکان ،تسهیلات دور از مناطق دریافت کننده خدمت استقرار یابند . در این مقاله مسئله مکان یابی تسهیلات مورد نیاز برای جمع آوری مواد مخاطره آمیز با در
نظر گرفتن دو پارامتر فاز ی بصورت چن د هدفه مدلسازی شده است . این اهداف ، کم ینه ساز ی مجمـوع هز ینـه هـا ی حمـل و هزینه ها ی ثابت استقرار و کم ینه ساز ی م یزان ر یسک حاصل از استقرار تسه یلات با ظرفیتهای مختلف در مکانهای بـالقوه جهـت دفع مواد م ی باشند . هدف اخیر با این فرض در مدل لحاظ شده است که استقرار تسهیل در فاصله نزدیکتر به مناطق پر جمعیت
تر ریسک بیشتری را برای مناطق مذکور به همراه دارد . دو پارامتر فازی پیش گفته نیز میزان ریسک برای هـر منطقـه و م یـ زان ماده مخاطره آم یز تول ید شده در یک منطقه می باشند . دو فرض جد ید، یعنی امکان توز یع مواد مخاطره آم یـ ز تولیـ د شـده در یک منطقه م یان چند تسه یل دفع مواد و نیز امکان انتخاب از میان مجموعه ای از تسهیلات با ظرفیتهای مختلف جهت استقرار در
مکانهای بالقوه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است .