سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود جمالی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیر دفتر برنامه ریزی طرحها – سازمان توسعه ب

چکیده:

طرحهای نیروگاه حرارتی (اعم از گازی، بخاری و سیکل ترکیبی) که بصورت طرحهای عمرانی ملی و با سرمایه گذاری کلانی از بودجه سالیانه کشور برنامه ریزی و اجرا می گردند، نقش به سزایی در توسعه صنعتی، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ایفاء می نمایند. اما تعداد زیادی از این طرحها همچون سایر طرحهای عمرانی ملی در چارچوب زمانی، هزینه ای و کیفیتی مطلوبی به انجام نمی رسد که این امر علاوه بر غیراقتصادی نمودن آنها، موجب تحمیل هزینه فرصتهای از دست رفته بر بخشهای مختلف اقتصادی، خصوصاً بهره برداران میگردد. به نظر میرسد واقعیات پی شگفته با در نظر گرفتن مشکلات عمده ای نظیر کمبود اعتبارات و بودجه تخصیص یافته، ناشی از ضعف مدیریت پروژه در کلیه نهادهای برنامه ریز، متولی، ذینفع، مجری، پیمانکار و مشاور می باشد . خوشبختانه در سالهای اخیر دانش و مهارت مدیریت پروژه بعنوان یکی از نیازهای انجام پیروزمندانه اینگونه طرحها در وزارت نیرو مدنظر قرار گرفته است. اما بهره گیری مطلوب از این دانش مستلزم: ۱- اعتقاد مجموعه مدیران و کارشناسان به روشهای نوین مدیریت پروژه و ۲- بسط، گسترش و بکارگیری تکنیکها و فرآیندهای مدیریت پروژه در تمامی ارکان اجرایی پروژه ها میباشد. این مقاله می کوشد با ارائه مدلی برای تدوین برنامه مدیریت پروژه ۳ طرحهای نیروگاه حرارتی ، متولیان آنها خصوصا نهاد ارائه دهنده خدمات مدیریت پروژه را در مدیریت یکپارچگی ۴ که از حوز ههای اساسی مدیریت پروژه می باشد، یاری رساند