سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمانه کریمی افشار – فارغ التحصیل بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس رضائی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بختیاری – دانشجوی دکتری بخش هواشناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

پارامترهای هواشناسی نقش مهمی در کشاورزی و بسیاری از فرایندهای گیاه از قبیل فتوسنتز و تبخیر تعرق ایفا می کنند. لذا شناخت و روش های برآورد این پارامترها در تحقیقات مربوط به مدلسازی گیاه، اتمسفر، کاربرد وسیعی دارد.در این مطالعه هدف مدل سازی دمای هوای شبانه روزی و مقایسه و ارزیابی داده های حاصل از مدل با داده های مشاهداتی است. داده های محاسبه شده در الگوهای شبانه روزی که از پارامترهای روزانهبه دست می آیند می توانند به عنوان پارامتر های ورودی برای مدل های تخمین فرایندهای گیاه از قبیل فتوسنتز و تعرق مفید واقع شوند .روشی که دراینجا توضیح داده شده برای محاسبه الگوهای شبانهروزی دمای هوا از داده های موجود روزانه می باشد. اینروش در سال ۱۹۹۵ در سه کشور فلسطین اشغالی هلند و کالیفرنیای امریکا مورد ارزیابی قرار گرفته و در این بررسی نیز برای منطقه کرمان ارزیابی و صحت سنجی شده است. نتایج بدست امده از نمودارهای نشان داد ه است که مدل برای ساعات ۱ الی ۵ صبح مقادیر مناسبی بدست نمی دهد و مقادیر آن بسیار کمتر از مقادیر مشاهده شده در این ساعات هستند . برای تعینی دما در این ساعات از مقادیر مشاهده شده در همین ساعات به صورت نمایی رگرسیون گرفته و معادلاتی پیشنهاد شده است. زمانی که پارامترهای مخصوص هر محل شناخته شوند و یا به طور صحیح تخمین زده شوند، این مدل ها یک برآورد مناسب از الگوهای روزانه دمای هوا را ارائه می نمایند.