سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نجمایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
کاوه معتمدی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالمجید محمدیان – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو

چکیده:

بررسی کیفیت آب در مخرن سدها در مراحل طراحی و بهر هبرداری از اهمیت خاصی بر خوردار است. بعلت آرام بودن حرکت آب در مخزن و وقوع لایه بندی حرارتی، در مخزن لایه بندی کیفی نیز اتفاق م یافتد از آنجاییکه هیدرودینامیک مخزن لایه بندی شده پیچیده م یباشد، نیازمند مد لهای پی شبینی هیدرودینامیک مخزن م یباشیم. در پژوهش حاضر سعی گردیده یک مدل جهت حل همزمان معادلات جریان (پیوستگی و ممنتم) و انرژی (انتقال و پخش ارائه گردد. این مدل دو بعدی در قائم ( Orthogonal Curvilinear) حرارت) در سیستم مختصات منحنی الخط متعامد استفاده (Laterally Averaged) بوده و از معادلات منحنی الخط متعامد متوس طگیری شده در عرض ( Vertical Plane)میکند. از این رو، برای مخازن نسبتا باریک، بلند و مستقیم مناسب م یباشد. همچنین، معادله اندازه حرکت (ممتنم) در و تکنیک گسست هسازی MAC جهت قائم را حل کرده و از تقریب فشار هیدرواستاتیک استفاده نمی کند. معادلات به روش حجم محدود بروی شبکه متعامد حل می شوند. در این شبکه، محور افقی مختصات بر سطح آب و کف مخزن منطبق م یباشد. در نهایت، نتایج مدل با نتایج جانسون ب هروی فلوم آزمایشگاهی مقایسه گردید. این مقایسه نشان م یدهد که مدل بخوبی قادر به پیش بینی هیدرودینامیک جریان با چگالی متغییر م یباشد.