سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

یاسر شریفی – دانشجوی دکتری بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رهگذر – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سازه های فلزی تحت اثر خوردگی ناشی از محیط قرار دارند متعاقبا ظرفیت باربری و از آن جا ایمنی اینگونه سازه ها به دلیل انباشته شدن خرابی ناشی از خوردگی با زمان کاهش می یابد سرعت خوردگی دراین گونه سازه ها اغلب یکنواخت نیستند و برآورد آن نیز مشکل می باشد بنابراین عمر باقیمانده اینگونه سازه ها تابعی از خواص مصالح و کاهش مقطع می باشد در این مقاله یک مدل ساده برای تیرها با کاهش ضخامت غیر یکنواخت در بالها و جان به منظور به دست آوردن روابطی بین درصد ظرفیت خمشی باقیمانده و درصد کاهش ضخامت تیرهای I شکل ناشی از خوردگی بسط داده شده است.