سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشجوی مقطع دکتری مدیریت م
کتایون ورشوساز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشجوی مقطع دکتری مدی

چکیده:

برای دهه های طولانی، حوادث با قید " غیر قابل پیش بینی " بیان می گردید . در سالیان اخیر با ایجاد تغییراتاساسی در نگرش علم ایمنی، رویکرد سیستمی و پیشگیرنده در قالب سیستم های مختلف نظیرISO 14000, HSE, (OHSAS 18001 . معرفی شده اند یکی از مهمترین الزامات اینگونه سیستم های مدیریتی طرحریزی ریزی برای مدیریت شرایط اضطراری است . در
بسیاری از اوقات در هنگام بروز شرایط اضطراری علاوه بر سازمان درگیر، محیط زیست پیرامون یکی از اصلی ترین اهداف آسیب پذیر می باشد .
در مقاله حاضر یک مدل طرحریزی برای مدیریت شرایط اضطراری در سازمانها معرفی می گردد . مدل شامل چهار مرحله اصلی شامل : ) ۱ ایجاد تیم طرح ریزی (۲ آنالیز مخاطرات و امکانات موجود (۳ توسعه طرح (۴ اجرای طرح پایه مدل حاضر چرخه بهبود مستمر دمینگ بود . هر چند که مدل حاضر قابل ممیزی نیست ولی از نظر کلی با روند سیستمهای مدیریتی نظیر ISO ، OHSAS مطابقت کامل دارد .