سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ولی کلانترچاهوکی – دانشجوی فارغ التحصیل مقطع دکترا، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک، دانشگ
مجید عباسپور – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی معرفت – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای محاسبه و براورد غلظت مواد الوده روی سطوح یک مانع نظیر ساختمانهای بلند مجاور خیابانها و بررسی نحوه پحش مواد الوده پیرامون آنها، همچنین پیش بینی توزیع غلظتدر محیطهای باز (اتمسفر) و مقاطع عرضی خیابانها یک مدل عددی ارائه شده است. در این مدل، از حل همزمان معادلات بقای جرم، مومنتم و انرژی ابتدا توزیع سرعت و دما و از آنجا به کمک معادله نفوذ، غلظت مواد آلوده در هر نقطه از ناحیه مورد نظر محاسبه شده است. جریان آرام در نظر گرفته شده و خواص ملکولی هوا در شرایط متعارفی در معادلات به کار گرفتهشده اند. معادلات همگی بدون بعد بوده و در حالت دو بعدی حل شده اند. شرایط اولیه و مرزی ، همچنین تحلیل پایداری نیز انجام شده است. اثر شناوری (مثبت) درمعادله مونتمدر مظر گرفته شده است. آن گاه معادلات بر حسب متغیرهای ورتیسیته و تابع جریان نوشتهشده و به شکل اختلاف محدود به صورت صریح حل شده اند. نتایج حاصل از برنامه به همراه تفسیر فیزیکی آنها در حالتهای مختلف ارائه شده است.