سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ایمان محمدیان – مرکز رشد رویش
محمود رضایی – مرکز رشد رویش

چکیده:

در این مقاله مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستقر درمراکز رشد در طول دوره حیات آنها در مرکز بر مبنای نظر خبرگان ارائه می شود. برای ساخت مدل ابتدا معیارهای موثر در ارزیابی عملکرد واحدهای فناور بر اساس مدل تعالی سازمانی اروپایی و توجه به ماهیت واحدهای فناور زیر مجموعه مراکز رشد شناسایی میشود، سپس وابستگی میان این معیارها به صورت کیفی با نظر خبرگان مشخص گردیده و با توجه به شدت وابستگی میان معیارها و دامنه مقادیر آنها اعداد تصادفی برای این معیارها تولید و از خبرگان خواسته می شود تا نظرات خود را در مورد نحوه عملکرد هر واحد فناور فرضی بیان کنند. از روی داده های تصادفی تولید شده (ورودی ذهن خبرگان) و نظرات آنها (خروجی ذهن خبرگان) نحوه ارزیابی ذهنی آنها از واحدهای فناور به کمک قواعد اگر – آنگاه فازی، شبیه سازی می شود در ادامه کارایی مدل پیشنهادی با پیاده سازی آن در یکی از حوزه های عملکرد ی مرکز رشد رویش اثبات می گردد. درپایان روشی برای تعیین میازن وزن اهمیت معیارها در شرایط و زمان خاص واحد فناور بمنظور تعیین راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد واحد فناور ارائه می گردد.