سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دکتر حسنعلی آقاجانی –
رضا قارونی آهنگر –
علی اکبر حسین زاده –

چکیده:

با پیشرفت فناوری و گسترده شدن سازمانها، نباز به مدیریت دانش بیش از بیش نمایان تر می گردد. حال سازمانی به حداکثر سود و رضایت کارکنان خود خواهد رسید که مناسبترین و کاراترین مدل مدیریت دانش را در سازمان بکار گیرد. در این مدل موفق IS دلون و مگلین می باشد. که شامل عوامل سازمانی که خود مشتمل برناظر، همکار، مشوق و پاداش میباشد. و عوامل محتوایی و کیفی که شامل کیفیت محتوای دانش و کیفیت سیستم مدیریت دانش میباشد. و دیگر عوامل شامل، عوامل برآیندی و منتجی می باشد که دربرگیرنده سود بدست آمده از اشتراک دانش و رضایت کاربر میباشد. عملکرد مدل نیز به ایجاد فرهنگ اشتراک دانش منتهی می شود. بعد از بررسی اجزا مدل ما در قسمت نتایج، مدل را در زمینه مقیاسهای حمایتی سازمانی گسترش دادیم و مدلی سازگارتر با سازمانهای کشورمان ایجاد کردیم. در واقع علاوه بر آن چهار عامل پنجم رابه مدل در قسمت مقیاس های حمایتی سازمان اضافه کرده ایم و علت اضافه کردن این عامل را توضیح داده ایم.