سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین رهنما – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

در خاکهای غیراشباع پدید ههای خاصی اتفاق می افتد که باعث گردیده آن را نسبت به خاکهای اشباع کاملا متمایزگرداند. از مه مترین این پدید هها رمبندگی در هنگام افزایش درصد اشباع است. مقاومت برشی، کرنش حجمی و برشی ومکش ماتریک خاکهای غیراشباع با افزایش درصد اشباع تغییر م ینماید. در این مقاله یک مدل هذلولی برای بیان رفتاربرشی خاکهای غیراشباع ارائه گردیده و بر اساس آن مدل جامع تنش-کرنش خاکهای غیراشباع تبیین شده است. مدل ارائه شده برای رفتار برشی خاکهای غیراشباع براساس نتایج بدست آمده از آزمایش های برش ساده بر روی نمونه های خاک غیراشباع است. برای انجام این آزمایشها یک دستگاه برش ساده سه محوری جدید ساخته شده است که قادر است نمونه های خاک غیر اشباع ساخته شده را مورد آزمایش برش ساده قرار دهد