سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی اسمعیلی ورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه تهران
مجید خیاط خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
مریم شفیعی – کارشناس آبیاری

چکیده:

در این تحقیق از سیستم هوشمند شبکه عصبی ANN) با ساختار پرسپترون چندلایه برای برآورد تغییرات سطح ایستابی آبخوان یزدگرد استفاده شده است. برای مدل کردن آبخوان از ۱۰ پارامتر ورودی به عنوان عوامل موثر بر سطح ایستابی استفاده شده است. به منظور امکان سنجی استفاده از شبکههای عصبی با ساختار پرسپترون چند لایه بر برآورد سطح ایستابی، در مجموع ۲۴ آرایش مختلف شبکه مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر آرایش، تعداد تکرارهایی که بالاترین مقدار R 2 را تولید میکرد بعنوان تکرار بهینه گزینش گردید. در نهایت مناسبترین مدل ANN از میان ۲۴ آرایش ارزیابی شده برای برآورد تغییرات سطح ایستابی آبخوان یزدگرد، آرایشی با ۲ لایه پنهان و دو نرون در هر لایه یعنی ساختار ۱-۲-۲-۱۰ که با R2 برابر با ۰/۹ , RMSE برابر با ۱۴۳/۰ نوسانات سطح ایستابی آبخوان یزدگرد را پیشبینی میکند، به عنوان مدل بهینه انتخاب گردید.