سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محبوبه هنرور – دانشجوی دکتری صنایع دانشگاه تربیت مدرس
فرزاد حقیقی راد – دانشجوی دکتری صنایع دانشگاه تربیت مدرس
عیسی نخعی کمال آبادی – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

شرکتها برا ی بالا بردن توان رقابت ی خود می بایست زنجیره تام ین خود را به طور کارآمد مد یریت کنند. یکی از شاخص ها ی کارآمدی در مد یریت زنج یره تام ین یکپارچگی میباشد. در این مقاله یک مدل تولید- موجودی یکپارچه از منظر تامینکننده،تولیدکننده و خرده فروش ارائه شده است . در مدل مطرح شده، فساد (Deteriorating)و بهبود(Ameliorating) کالا درزنجیره در نظر گرفته شده است . اقلام فاسدشدنی در طی زمان از ارزش یا مطلوبیتشان کاسته میشود. اما بهبود برا ی اقلام ی است که در ط ی زمان به ارزش یا مطلوبیت آنها افزوده میشود. مدل ارائه شده در این مقاله برای کالاها یی است که در ی ک بازه زمان ی فساد و بهبود را توامان دارند و در بازه های زمان ی د یگر تنها فساد یا بهبود را دارند. در این مدل فرض شده است که فساد و بهبود دارا ی توز یع وا یبل است، تقاضا ثابت و قطعی است و کمبود مجاز نم یباشد . همچنین افق زمان ی محدود و مشخص می باشد.