سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد جواد میرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دان
کارن ابری نیا – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکد
عباس راستگو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکد

چکیده:

در این تحقیق، برای منطقه تغییر شکل در فرآیند (Equal Channel Angular Extrusion) ECAE یک میدان سرعت مجاز سینیماتیکی بدست آمده است. در تحقیقات مشابه قبلی برای بدست آوردن این میدان از کمان ای دایره ای متحد المرکز بعنوان خطوط جریان استفاده شده است. در تحقیق حاضر این خطوط جریان به شکل منحنی های بریز در نظر گرفته شده است. ان خطوط جریان با تغییر نقاط تعریف کننده چند ضلعی مشخص کننده خود، قابل تغییر می باشند. سپس بااستفاده از یک روش کلی و بر اساس این خطوط جریان، یک میدان سرعت مجاز سینیماتیکی بدست می آید. برای تایید درستی میدان سرعت بدست امده، مقدار نیروی بهینه لازم برای انجام فرآیند از میان قالب ۹۰ درجه که توسط حل حد بالا بدست آمده است، با مقادیر تجربی و تئوری گزارش شده توسط دیگران مقایسه شد که حکایت از کاهش اختلاف مقادیر تئوری و تجربی دارد. در نتیجه با به کارگیری میدان سرعت ارائه شده میتوان به بررسی دقیق تر فرایند پرداخت. با استفاده از میدان سرعت ارائه شده، مشخص شد که منطقه تغییر شکل با افزایش میزان اصطکاک، افزایش می یابد. افزایش انحنای گوشه داخلی قالب، افزایش کرنش موثر و فشار فرایند را به همراه دارد. میزان رشد کرنش سریعتر از فشار می باشد.