سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن شوندی – استادیاردانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رامک روانبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله یک چارچوب برنامه ریزی بازاریابی دربازارقطعات یدکی خودرو پیشنهاد می گردد.برنامه ریزی بازاریابی دردو مرحله استراتژیک وتاکتیکی درهرصنعت خاص می بایست انجام گردد.ارائه یک الگوی منحصربفرددرهرصنعت می تواندبرای شرکت ها وسازمانهای فعال درآن صنعت بسیارمفیدواقع گردددراین مقاله ابتدا یک ساختار سازمانی وفرایندها ووظایف اصلی برای یک شرکت تهیه وتوزیع قطعات یدکی پیشنهادمی شودکه براساس آن ساختارسیستم اطلاعاتی بازاریابی درزمینه طرح ریزی بازارتبلیغ وترویج وقیمت گذاری نیزپیشنهادمیگردد سپس به مبانی بخش بندی بازاربرآورد حجم بازاروانتخاب بازارهدف واستراتژیهای بازاریابی پرداخته می شودودرانتها چاچوبی برای برنامه ریزی آمیزه بازاریابی قطعات یدکی درهر بخش ازبازار ارائه میشود.