سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا اصغرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا مومنی – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی برق کنترل
وحید جوهری مجد – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی برق کنترل

چکیده:

در این مقاله روشی جهت پایدارسازی سیستمهای کنترل از راه دور ( از طریق اینترنت )، معرفی می شو د. یکی از مهمترین مسائل در سیستمهای کنترل از راه دور، مسئله ی تأخیر کانال انتقال سیگنالهای کنترلی است . تأخیر زمانی متغیر می تواند سیستم را از حالت پسیو بودن ١ خارج و در نتیجه سبب ناپایداری سیستم شود . کارهایی که در این زمینه صورت گرفته تنها پایداری را در حضور تأخیر زما نی ثابت بحث کرده اند . در این مقاله با ترکیب تبدیلScattering و نیز کنترل بهره متناسب با تغییرات تأخیر زمانی، روشی جدید جهت پایدارسازی سیستمهای کنترل از طریق اینترنت در حضور تأخیر زمانی متغیر، معرفی می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی ( بکمک نرم افزار مطلب) درستی این روش را تأیید می نماید