سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد منتظری – کارشناس ارشد هوافضا – موتورهای اجسام پرنده، سازمان هوافضا – تهران
اسماعلی ولی زاده – کارشناس ارشد هوافضا – موتورهای اجسام پرنده، سازمان هوافضا – تهران

چکیده:

با گردآوری روش های گوناگونی که برای طراحی محفظه ی موتورهای سوخت مایع موشکی (موسم ) در مراجع مختلف ارائه شده است و زدودن کاستی های آن ها، روندی نو بر مبنای » طراحی چندپارامتری به روش تکرار « و با دیدگاه سامانه گرایانه بیان شده است و با استفاده از آن دو محفظه احتراق متفاوت طراحی گردیده که یکی تا مرحله ی تست های سرد و دیگری تا مرحله ی تست گرم پیش رفته است . نتایج حاصل از تست های سرد و گرم قابل قبول بودند و نشان از درستی و مهندسی بودن روش پیشنهادی دارند