سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق کریم پولی – دانشجوی کارشنا سی ارشد اکتشاف معدن – دانشکده مهند سی معدن – دانشگاه ص
نادر فتحیان پور – استاد یار دانشکده مهند سی معدن – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تراوا یی مخزن یک پارامتر حیاتی برا ی مخازن نفتی میباشد . تاکنون معادلات تئوری – تجربی بسیاری جهت تخمین ترا وایی ارائه شده است. ا ین روابط بر پایه ی ساد هساز ی بوده و با وجود هیتروژنی شدید مخازن کربناته ی شکسته، کارا یی خود را از دست می دهند. در این مطالعه مدلی رگرسیونی جهت تخمین تراوا یی دریکی از مخازن نفت ی جنوب غرب ا یران از نوع کربناته شکسته، ارائه شده است. اطلاعات موجود شامل انداز ه گیر ی ها ی آزما یشگاهی ، داده ها ی خام و پردازش شده ی چا ه پیما یی در ۳ چاه از این مخزن بوده است. تراوا یی در ا ین مخزن براساس لیتولوژ ی به دو جامعه ی تراوا یی کم و زیاد تقسیم بند ی گر دی د . پس از بررسی ارتباطات یک و دو متغیره بین تراوا یی و بقیه ی متغیرها، متغیرها ی جدید رگر سیونی تعریف شدند . در نهایت با استفاده از الگو ریتم قدم به قدم مدل ها ی مناسب ۳ و ۶ متغیره بتر تیب برا ی جوامع تراوا یی کم و زیاد ، از بی ن ۱۲ مت غیر او لیه و چند ین متغیر جدید بدست آمده اند . میزان آماره ها ی و ۲ R2 ، Rو هیستوگرام مقا د یربا قیمانده در هر دو مدل نشان دهنده ی اعتبار بالا و خوبی برازش مناسب ا ین مدل ها در ا ین مخزن میباشد . این مدلها برای داده ها ی اعتبار سنجی نتایج مطلوب ی به همراه داشته است، بطور ی که تعداد زیاد ی از داده ها در بازه ی ۰٫۲۵ < Kc/Km <4 قرار می گیرند . بنابر ا ین روش حاضر یک روش موثر و کارا جهت تعیین چنین مدل ها ی رگر سیونی به شمار می آید .