سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی قنادان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب
عبدعلی ناصری – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران اهواز
نعت ا… جعفرزاده حقیقتی فرد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

زهکشی اراضی کشاورزی باعث خروج مقادیری زهاب از طریق زهکشها و ورود به محیط زیست میشود . با توجه به پایین بودن کیفیت زهاب های کشاورز ی و شور بودن آنها خصوصآ در مناطق خشک، این امر میتواند باعث آلودگی منابع آب و خاک وتاثیر منفی در محیط زیست گردد . ضریب زهکشی در زمان طراحی شبکه آبیاری و زهکشی تعیین میشود ولی این ضریب در زمان بهره برداری از شبکه، جنبه ی واقعی داشته و میزان آن ارتباط با مسای ل مهندسی و مدیریت مزرعه دارد . بنابراین تخمین زدن آن، خصوصآ با استفاده از داده های ساده و سهل الوصول، نظیر مقدار آب مصرفی برای آبیاری وآبشوئی، وسعت سط وح آبیاری و آب شوئی شده ، میتواند دست اند رکاران محیط زیست وکشاورزی پایدار را جهت پایشهای زیست محیطی توانمند سازد. شبکه عصبی مصنوعی روابط پنهان و پیدای بین داده های ورودی و خروجی ( ضریب زهکشی اندازه گیری شده) را یافته و مدلی جهت پیش بینی ضریب زهکشی ارائه میدهد .