سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی سپهری – دانشیار مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس
مریم رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه تربیت مدرس
امیر بخت یاوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اقتصاد نوین هر روز فرصت جدیدی جهت رشد و سود آوری مدیریت الکترونیکی کسب و کار های بین سازمانی (b2b) ارائه می دهـد . یکـی از مهم ترین این فرصت ها بازارگاه های الکترونیکی هستند . بازار گاه الکترونیکی یک ر اه حـل اینترنتـی اسـت کـه سـازمان هـای علاقـه منـد بـه خرید و فروش کالا یا خدمات خاص را به یکدیگر مرتبط می کند . در این مقاله سعی در بررسی مدل هـای کـسب و کـار و اسـتراتژی هـای یـک بازار گاه الکترونیکی با توجه به ادبیات موضوع شده است، که در این راستا از نقشه ی استراتژی که در چارچوب کارت امتیازی متوازن مطـرح است ، استفاده گردیده است . به همین منظور در این مقاله با مرور ادبیات موضوع، به بررسی استراتژی های مختلف بازارگاه هـای الکترونیکـی در چهار منظر کارت امتیازی متوازن ( مالی،مشتری،فرآیندهای داخلی ورشدو یادگیری ) پرداختـه ایـم . کـارت ام تیـازی مجموعـه ای از اهـداف ، فعالیت ها و محرکه هایی را که باعث تمایز شرکت از رقبایش خواهند شد و به نتایجی منجر خواهند گشت که در واقع ارزش های بلنـد مـدت مشتریان و سهامداران هستند، تعریف می نماید . در انتها چارچوبی تحت عنوان نقشه ی استراتژی برای بازارگاه های الکترونیکی ارائه می گردد .