سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی سلمانی تهرانی – استادیار، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
سعید صنعتی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد نجف آباد
حامد برقی کار – مربی، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده:

طول تغییرشکل یکی از پارامترهای مهم در فرایند شکلدهی غلتکی سرد است که علاوه بر تعیین آهنگ تغییرشکل، نقش اساسی در تعیین فاصلهی بین ایستگاهها دارد. نخستینبار باتاچاریا با معرفیمفهوم طول تغییرشکل، رابطهی بستهای برای طول تغییرشکل در شکلدهی کانال متقارن ارائه نمود [ ۱]. در مقالهی حاضر، رابطهی بستهای برای طول تغییرشکل در شکلدهی مقطع لولهی گرد ارائهمیشود. اساس کار این مقاله بر روش پیشنهادی باتاچاریا [ ۱] استوار است. با فرض رفتار صلب-پلاستیک کامل برای نوار ورق و حدس هندسهی تغییرشکلیافتهی نوار ورق، انرژی پلاستیک استهلاکیمحاسبه میشود. سپس با اعمال شرایط مرزی و کمینهسازی انرژی پلاستیک استهلاکی، طول تغییرشکل تعیین میشود. تفاوت مهم این مقاله با کار باتاچاریا [ ۱]، هندسهی پیچیدهتر نوار تغییرشکلیافتهاست. این موضوع سبب میشود بهکارگیری روش حل باتاچاریا امکانپذیر نباشد و در نتیجه روش جدیدی برای حل مسأله پیشنهاد شود. پروفیل غلتک بهصورت کمان دایرهای فرض شده است. برایارزیابی نتایج، طول تغییرشکل بهدست آمده از مدل تحلیلی با نتایج شبیه سازی اجزای محدود، مقایسه شدهاند. سازگاری نتایج مدل تحلیلی و شبیه سازیهای اجزای محدود، اعتبار مدل تحلیلی را نشانمیدهند.