سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد نظری زاده – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ایران
علیرضا بوشهری – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ایران

چکیده:

این مقاله حاصل بخشی از پژوهشی است که برای تدوین استراتژی فناوری در یک بنگاه صنعتی صورت گرفته است . با توجه به نقش و اهمیت روزافزون فناوری در توسعه جوامع، در دهه های اخیر , ارزیابی فناوری بشکلی روشمند مورد توجه قرار گرفته است . ارزیابی فناوری در سطح بنگاه عموماً شامل دوموضوع است : ارزیابی جذابیت و ارزیابی توانمندی فناوری . ارزیابی جذابیت، بیشتر به تاثیرات آتی یک فناوری از ابعاد مختلف می پردازد؛ درحالیکه ارزیابی توانمندی یا ممیزی فناوری، به ارزیابی ظرفیت و آمادگی بنگاه برای کسب یک فناوری مشخص توجه دارد .
این مقاله بر ارزیابی توانمندی فناوری متمرکز است . از آنجا که روشهای مختلفی برای ارزیابی توانمندی فناوری پیشنهاد است، انتخاب یک روش بهینه یا مناسب , چالشی قابل مطالعه است . در
این مقاله شش معیار برای مقایسه روشهای ارزیابی، ارایه شده است و با کمک این شش معیار، روشهای ارزیابی توانمندی فناوری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند، از این رو مقاله حاضر، چارچوبی را برای انتخاب روش مناسب ارزیابی ارایه می کند . نتایج بررسی نشان می دهدکه انتخاب روش مناسب ارزیابی، مقوله ای اقتضایی است وباید با توجه به شرایط امکانات و اهداف هر بنگاه انجام شود . چارچوب ارایه شده در این مقاله می تواند با مطالعه بیشتر در مورد عوامل و معیارهای موثر و بررسی جامعتر روشهای ارزیابی توانمندی فناوری، تبدیل به مدلی برای مقایسه و انتخاب روش مناسب شود