مقاله ارايه الگويي اثربخش از عملكرد شوراهاي اسلامي شهر (مطالعه موردي: شوراي اسلامي شهر تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۵۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ارايه الگويي اثربخش از عملكرد شوراهاي اسلامي شهر (مطالعه موردي: شوراي اسلامي شهر تبريز)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشي
مقاله فعاليتهاي درون سازماني
مقاله فعاليتهاي ميان سازماني
مقاله فعاليتهاي برون سازماني
مقاله فعاليتهاي فردي
مقاله استقلال عمل درون زا
مقاله استقلال عمل برون زا و آزادي عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده طهران غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي زيناب نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر الگويي اثربخش از عملكرد بهينه شوراهاي اسلامي شهر برمبناي تئوري مجموعه هاي فازي ارايه مي کند. در اين پايان نامه شوراهاي اسلامي شهر بعنوان يك سيستم باز سازماني در نظر گرفته شده اند كه داراي چهار نوع فعاليت به شرح فعاليتهاي درون سازماني، ميان سازماني، برون سازماني و فعاليتهاي فردي هستند و مدل ارايه شده در واقع تناسب بهينه بين اين فعاليتها است كه رضايت ذينفعان شوراها ( مشتري بعنوان گيرنده مستقيم خدمات و جامعه بعنوان گيرنده غيرمستقيم خدمات) را حداكثر مي كند (البته فعاليت چهارم جز و محدوديتهاي تحقيق منظور شده و مورد مطالعه قرار نگرفته است). در مدل ارايه شده ابتدا يک سيستم فازي براي بدست آوردن رضايت مطلوب ذينفعان شوراها (خروجي ها) بر مبناي انواع فعاليتها و تركيب اين فعاليتها (وروديها) ارايه گرديده است. سپس انواع فعاليتهاي شوراهاي اسلامي شهر بر مبناي چارچوب نظري موجود و منطبق بر انواع فعاليتهاي اشاره شده احصا شده، با استفاده از ابزارهاي مختلف جمع آوري اطلاعات عملكرد شوراي شهر تبريز بصورت ميزان توجه و تمركز بر روي فعاليتها و رضايت ذينفعان شورا برآورد گرديده است. در انتها بر اساس الگوي بهينه و عملكرد واقعي شورا شكاف ميان وضع مطلوب و موجود مورد محاسبه قرار گرفته و پيشنهادات لازم براي بهبود وضعيت ارايه گرديده است.