مقاله ارايه الگويي براي رشد اقتصادي ايران: برخي ملاحظات نهادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: ارايه الگويي براي رشد اقتصادي ايران: برخي ملاحظات نهادي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله اقتصاد نهادگرايي
مقاله آزمون هم جمعي گري گوري – هانسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رناني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دلالي اصفهاني رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي علي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله تلاش دارد تا نشان دهد كه با تكيه بر نظريه هاي اقتصادي و بدون توجه به مسايل نهادي، نمي توان مشكلات اقتصاد ايران، بويژه موانع رشد اقتصادي را تحليل كرد و استفاده از تحليلهاي نهادي به عنوان يك روش مكمل تحليلهاي سنتي، ضروري است.
در اين مقاله الگوي رشدي معرفي شده كه در آن متغير كيفيت نهادها به صورت يك متغير وارد الگو شده است. اين الگو سازگار با شرايط اقتصاد ايران بوده و روابط درازمدت بين متغيرها با آزمون همجمعي گري گوري – هانسن (۱۹۹۶) مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج اين آزمون حكايت از تاثير درازمدت كيفيت نهادها و ساير متغيرهاي الگو بر توليد واقعي ايران دارد. همچنين روابط بين متغيرها با روش حداقل مربعات دو مرحله اي و با در نظر گرفتن متغيرهاي جانشين كيفيت نهادها در اقتصاد ايران تخمين زده شده است. نتايج تخمين الگوهاي رگرسيوني نشان داد كه كيفيت نهادها تاثير مثبت و معنادار بر رشد اقتصادي ايران دارند و بنابراين عامل مهمي در فرايند رشد اقتصادي تلقي مي شوند.