مقاله ارايه الگوي ارزشگذاري مكاني كاركرد جذب گاز دي اكسيد كربن، در جنگل هاي خزري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوي ارزشگذاري مكاني كاركرد جذب گاز دي اكسيد كربن، در جنگل هاي خزري ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشگذاري اقتصادي،‌ دي اكسيدكربن
مقاله خدمات اكوسيستمي
مقاله گرمايش زمين
مقاله خيرودكنار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبرقعي نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: شرزه اي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مخدوم فرخنده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل ها فراهم كننده خدمات اكوسيستمي مهمي هستند كه اغلب بازاري براي تعيين ارزش اين خدمات وجود ندارد. در ميان خدمات غيربازاري ارايه شده به وسيله اكوسيستم هاي جنگلي، خدمت تنظيم گازهاي اتسمفري و بويژه جذب و ذخيره سازي دي اكسيد كربن از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا گياهان با جذب دي اكسيدكربن و استفاده از آن در فرايند فتوسنتز، علاوه بر توليد زيست توده گياهي و رهاسازي اكسيژن، يكي از مهم ترين ذخيره گاههاي كربن در زمين به شمار آمده و نقش موثري در كاهش آثار ناشي از پديده گلخانه اي دارند. نكته قابل توجه در اين رابطه با آن است كه تفاوت موجود در ميزان تراكم زيست توده گياهي، وضعيت توپوگرافيك منطقه، نوع گونه ها و ميزان رويش در هكتار موجب شده تا جذب دي اكسيدكربن در مناطق جنگلي به گونه اي غيرهمگن صورت پذيرفته و از توزيع مكاني يكساني برخوردار نباشد. ناديده پنداشتن اين تفاوت ها و انجام برآوردهاي ميانگين از ارزش اين خدمت مي تواند منجر به بروز خطا در محاسبات و بالطبع برنامه ريزي هاي مبتني بر آنها شود. در اين مطالعه، الگويي براي دستيابي به توزيع مكاني ارزش خدمت اكوسيستمي جذب دي اكسيدكربن توسط درختان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ارايه شده است. در اين روش با استفاده از تيپ جنگل، نوع گونه ها، ميزان تراكم پوشش گياهي و ميزان رويش سالانه در هكتار ابتدا نقشه ميزان رويش سالانه در هكتار تهيه شده و سپس با استفاده از رابطه ميان ميزان توليد زيست توده گياهي و ميزان جذب دي اكسيد كربن نقشه ميزان دي اكسيد كربن جذب شده توسط اكوسيستم جنگلي تدوين مي شود. در ادامه به منظور ارزشگذاري اين خدمت اكوسيستمي از روش هزينه جايگزين كه يكي از روش هاي مبتني بر هزينه در اقتصاد محيط زيست محسوب مي شود، استفاده شده و بدين ترتيب دستيابي به نقشه توزيع مكاني ارزش جذب دي اكسيد كربن توسط درختان جنگلي ميسر شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد عرصه ۲۰۵۸۲ هكتاري از منطقه مورد مطالعه، سالانه از ارزشي بالغ بر ۸۰ ميليارد ريال در رابطه با جذب گاز دي اكسيدكربن برخوردار است.