مقاله ارايه الگوي استفاده بهينه از آزمون هاي آماري با کاربرد پليسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوي استفاده بهينه از آزمون هاي آماري با کاربرد پليسي
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون هاي آماري
مقاله پارامتري
مقاله ناپارامتري
مقاله ميانگين
مقاله واريانس
مقاله همبستگي
مقاله کاربرد پليسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمديان منيرالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرن بيستم شاهد افزايش روزافزون کاربرد استدلال آماري در تمامي رشته هاي علوم و مخصوصا در علوم انساني و اجتماعي بوده است. لذا امروزه آشنايي با اصول و تکنيکهاي پايه اي تحليل آماري در اکثر دوره هاي علمي و حرفه اي اهميت خاصي دارد.
ارتباط تنگاتنگ پژوهش هاي علمي با روش هاي آماري براي تاييد يا رد فرضيه ها همواره مسايل و مشکلاتي را از لحاظ متدولوژي براي پژوهشگران ايجاد کرده است. از اين جهت ارايه يک الگو براي رفع اين کمبودها ضروري به نظر مي رسد.
در اين مقاله مي کوشيم تا پس از بيان آزمون هاي آماري (آزمون پارامتري (ميانگين يک جمعيت، تفاوت بين ميانگين ها، مقايسه زوج ها، آزمون F، همبستگي پيرسون) آزمون ناپارامتري (کاي اسکوئر، علامت، ميانه، من ويتني، کروسکال واليس)) با ذکر مثال بعد از هر آزمون واليس در حوزه وظايف و ماموريت هاي پليس چگونگي استفاده از اين مدل را مشخص کنيم.