مقاله ارايه انگاره هاي محيطي موثر بر شکل گيري فضاهاي عمومي مشوق سالمندي موفق با تاکيد بر ترجيحات سالمندان شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۲۲ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارايه انگاره هاي محيطي موثر بر شکل گيري فضاهاي عمومي مشوق سالمندي موفق با تاکيد بر ترجيحات سالمندان شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاهاي عمومي شهري
مقاله سالمندي موفق
مقاله ترجيحات سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بمانيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فريال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش، ارايه انگاره هاي محيطي است که بر ميزان حضور و مشارکت سالمندان در فضاهاي عمومي شهري تاثير داشته، متضمن دستيابي به الگوي سالمندي موفق در فضاهاي عمومي شهري است.
روش بررسي: اين پژوهش، از نوع توصيفي – تحليلي و در بستري پيمايشي بود. جامعه آماري اين پژوهش، سالمندان بالاي ۶۵ سال شهر شيراز بودند که در فضاهاي عمومي حضور و مشارکت داشتند و در اين فضاها به فعاليت هاي مختلف مي پرداختند. داده هاي اين پژوهش از دو گروه نمونه ۵۰ نفري با مصاحبه عميق (مطالعه مقدماتي) و ۱۴۴ نفري با پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوري شد. نمونه گيري به روش تصادفي ساده انجام شد. همچنين از نرم افزارهاي SPSS و LISREL به عنوان ابزار تحليل و ارزيابي داده ها و از مدل ساختاري تحليل عاملي تاييدي و روش تحليل حداقل مربعات غير وزني به عنوان روش تحليل داده ها بهره گرفته شد.
يافته ها: انگاره هاي زير در ارزش گذاري فضاهاي عمومي شهري از ديد سالمندان براي حضور و مشارکت تاثير گذارند: ۱- راه يابي و دسترسي (دسترسي عمومي به فضا T value: 4, 81)، ۲- ايمني و امنيت (وقوع کم جرم و جنايت T value: 14, 09)، ۳- آسايش (مبلمان مناسب و طراحي شده T value: -5, 59)، ۴- پويايي و جذابيت (وجود کاربري متنوع T value: 3, 94)، ۵- هم آوايي با طبيعت (پاکيزگي و عدم وجود آلودگي T value: 5, 44)، ۶- رمز گرايي و ابهام (وجود نقاط قابل کشف T value: 7, 24)، ۷- هويت (رنگ و مصالح هماهنگ با محيط قرارگيري T value: -3, 37)، ۸- آزادي (آزادي انجام دادن فعاليت هاي متنوع T value: 9, 49)، ۹- رويدادپذيري (بروز رويدادهاي فرهنگي T value: 4, 65)، ۱۰- بوم گرايي (هماهنگي با محيط پيراموني T value: 4, 44)، ۱۱- وحدت (پراکندگي کم عناصر فضا T value: 26, 72)، ۱۲- نظم (نظم در کليات و جزييات فضا (T vaule: 15, 79) و ۱۳- خاطره ذهني (طراحي فضاي عمومي مطابق با آداب و رسوم محيط قرارگيري T value : 7, 76).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد شناخت و درک نيازهاي مختلف سالمندان و تلاش در جهت پاسخگويي به اين نيازها و احترام به ترجيحات آنها در طراحي و بهسازي فضاهاي عمومي شهري، مي تواند در زندگي خوب سالمندي و بهبود کيفيت و اميد به زندگي آنها و دستيابي به اهداف سالمندي موفق، موثر باشد.